അരണാട്ടുകര സെന്റ് തോമസ് പള്ളിയുടെ പുതിയ പ്ലാൻ

Proposed St.Thomas Church, Aranattukara
 
Proposed St.Thomas Church, Aranattukara