അരണാട്ടുകര സെന്റ് തോമസ് ദേവാലയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം

തൃശൂര്‍ പട്ടണത്തിന്റെ തെക്കു പടിഞ്ഞാറായ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അരണാട്ടുകര പ്രദേശം തൃശൂര്‍ അതിരൂപതയിലെ ആദ്ധ്യാത്മികവും, വിശ്വാസപരവും ആയ കാര്യങ്ങളില്‍ മുന്നില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ഒരു ഇടവകയാണ്‌

read more..
അരണാട്ടുകര സെന്റ് തോമസ് ദേവാലയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം

തൃശൂര്‍ പട്ടണത്തിന്റെ തെക്കു പടിഞ്ഞാറായ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അരണാട്ടുകര പ്രദേശം തൃശൂര്‍ അതിരൂപതയിലെ ആദ്ധ്യാത്മികവും, വിശ്വാസപരവും ആയ കാര്യങ്ങളില്‍ മുന്നില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ഒരു ഇടവകയാണ്‌

read more..

Our Fathers

priests

Rev. Fr. Jijo Maliyekkal
Asst. Vicar | Priest in Charge,St Antonys Station Church,Poothole
Fr John Peramangalam
Asst. Vicar 2

Our Officals

Joshy

Kaikaran

Jose

Kaikaran

Rejoy

Kaikaran

Joju john

Kaikaran

Thomas

Sacristan

Ancy

Office Clerk

Tency Joju

Office Staff


കുർബാന സമയം

സെന്റ് തോമസ് ദേവാലയം, അരണാട്ടുകരതിങ്കൾ - ശനി:   6.00,  7.15 AM   & 6.00 PM

ഞായർ:           6.00,  7.30,  9.30 AM  &  6 PM

സെന്റ് ആന്റണീസ് ചാപ്പൽ, പൂത്തോൾതിങ്കൾ - ശനി: 6.15 AM

ഞായർ             : 6.00 AM

ചൊവ്വ (നോവേന): 6 PM